Phonenumber

การจัดการองค์ความรู้

คู่มือการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบบัญชีลูกหนี้ AR)

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางการเงิน
Created on Sunday, 31 July 2016 Published on Sunday, 31 July 2016

- คู่มือการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบบัญชีลูกหนี้ AR) ...Click...

จัดทำโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ระเบียบที่เกี่ยวข้องการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน กองคลัง ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบบัญชีลูกหนี้ AR)

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางการเงิน
Created on Saturday, 09 July 2016 Published on Saturday, 09 July 2016

ระเบียบที่เกี่ยวข้องการรับเงินและการเก็บรักษาเงิน กองคลัง ผ่านระบบบัญชี 3 มิติ (ระบบบัญชีลูกหนี้ AR)

เอกสารประกอบการจัดโครงการการปฏิบัติงานด้านการเงิน

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางการเงิน
Created on Thursday, 23 July 2015 Published on Thursday, 23 July 2015
เอกสารประกอบการจัดโครงการการปฏิบัติงานด้านการเงิน
เอกสารประกอบการจัดโครงการการปฏิบัติงานด้านการเงิน
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการจัดโครงการการปฏิบัติงานด้านการบัญชี

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางบัญชี
Created on Sunday, 26 July 2015 Published on Sunday, 26 July 2015
เอกสารประกอบการจัดโครงการการปฏิบัติงานด้านการเงิน
เอกสารประกอบการจัดโครงการการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ...Click...
 
ตรวจสอบเงินฝากและจัดทำงบกระทบยอดเงินฝาก ...Click...
 

การจัดทำรายการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางบัญชี
Created on Monday, 30 June 2014 Published on Monday, 30 June 2014

การจัดทำรายการรับและการใช้จ่ายเงินที่ไม่ต้องนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 มาตรา170

 

1.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 11 ลงวันที่ 7 ม.ค. 57

2.แบบฟอร์มการจัดทำรายงานรายรับและการใช้จ่ายเงินฯ

3.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1431 ลงวันที่ 16 พ.ย. 55

4.แนวทางการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 170

5.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 203 ลงวันที่ 31 ก.ค. 55

6.หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0201.5/2768  ลงวันที่ 26 ก.ค. 55

7.หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 69 ลงวันที่ 17 ก.ค. 55

8.รายชื่อหน่วยงานในกำกับดูแลที่ต้องจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ

9.แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ

10.รูปแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ของกรมบัญชีกลาง

11.หนังสือสกอ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0503(4)/ว 1188 ลงวันที่ 29 ก.ย. 54

12.หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0427/ว 83 ลงวันที่ 21 ก.ย. 54

13.รายชื่อหน่วยงานในกำกับดูแลที่ต้องจัดส่งรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ

14.แบบตรวจสอบและยืนยันการจัดส่งรายงานฯ

15.หนังสือที่อ้างถึง

16.รูปแบบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ของกรมบัญชีกลาง

17.แบบฟอร์มรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินฯ ของ สกอ.

 

 

เอกสารประกอบโครงการเสวนา การปฏิบัติงานด้านการบัญชี"

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางบัญชี
Created on Friday, 30 May 2014 Published on Friday, 30 May 2014
เอกสารประกอบโครงการเสวนา การปฏิบัติงานด้านการบัญชี
เอกสารประกอบโครงการเสวนา การปฏิบัติงานด้านการบัญชี
     
 
 

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Purchase Order)PO และ ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลการใข้งานระบบ3D
Created on Tuesday, 27 November 2012 Published on Tuesday, 27 November 2012

{xtypo_rounded2}

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง(Purchase Order)PO และ คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)

{/xtypo_rounded2}{jcomments on}

Login e-GP ครั้งแรก

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: ข้อมูลทางพัสดุ
Created on Tuesday, 19 November 2013 Published on Tuesday, 19 November 2013

ด่วน!!!ผู้สมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใน ระบบ e-GP แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. โปรดทำการตรวจสอบ อีเมล์ ที่แจ้งไปยังระบบ e-GP เพื่อตรวจสอบการได้รับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. ให้ดำเนินการ login ครั้งแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้เริ่มเข้าสู่การดำเนินการในระบบ 3 มิติและ e-GP ระยะที่ 2
4. หน่วยงานใดที่ยังมิได้สมัครผู้ใช้งานระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-GP ขอให้เร่งดำเนินการและจัดส่ง “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-GP” พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556

--> คู่มือการ login ครั้งแรก คลิกที่นี่
--> บันทึกข้อความเรื่อง "การได้รับรหัสและการใช้งานระบบ 3 มิติและ e-GP ระยะที่ 2"
คลิกที่นี่

- กรณีไม่ได้รับ อีเมล์ หรือไม่สามารถการ login ครั้งแรกได้ สามารถติดต่อได้ที่

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบลงทะเบียน -หน่วยงานภาครัฐ

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 4647, 6956

COP

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้
Created on Tuesday, 04 May 2010 Published on Tuesday, 04 May 2010

 

 

 เงินรองจ่าย  [คลิก

  ประชุม Cop งานงบประมาณ  [คลิก]

  โครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

       - ภาพกิจกรรม [คลิก]

  สัมมนาบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [คลิก]

  สัมมนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2554

       - โครงการ [คลิก

       - เทปบันทึกการสัมมนาระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2554 [คลิก]

การบริหารจัดการเงินรองจ่าย

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้
Created on Tuesday, 04 May 2010 Published on Tuesday, 04 May 2010
  

 {xtypo_rounded2}

   

การบริหารจัดการเงินรองจ่าย

  • ตัวอย่างแบบฟอร์ม  [คลิก] 
  • รายชื่อชุมชนนักปฏิบัติ [คลิก] 

 {/xtypo_rounded2}

{jcomments on}

สมรรถนะในการตรวจจ่ายงบประมาเฉพาะค่าใช่จ่ายที่ต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการเิบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล)

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้
Created on Thursday, 31 March 2011 Published on Thursday, 31 March 2011

 

เอกสารประการสัมมนาทางวิชาการ