Phonenumber

คู่มือการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2557

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้ Created on Saturday, 12 September 2015 Published on Saturday, 12 September 2015

{xtypo_rounded2}

คู่มือการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2557  ดังนี้

1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
เรื่อง "การดำเนินการตรวจจ่าย/เบิกจ่าย ค่าใช้จ่าย การเรียนการสอนสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและโครงการศึกษาภาคพิเศษ"...Click..


2. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการบัญชี
เรื่อง "การตรวจสอบข้อมูลเงินฝากธนาคาร การจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และเงินรับฝากคู่บัญชีเงินฝากธนาคาร ระบบบัญชี 3 มิติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ...Click..

จัดทำโดยคณะกรรมการจัดการความรู้ กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

{/xtypo_rounded2}{jcomments on}