Phonenumber

รายงานผลการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

Parent Category: การจัดการองค์ความรู้ Category: การจัดการองค์ความรู้ Created on Thursday, 28 May 2015 Published on Thursday, 28 May 2015

{xtypo_rounded2}

รายงานผลการดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

การปฏิบัติงานด้านการเงิน

1. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 8 ตุลาคม 2557

2. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 22 ตุลาคม 2557

3. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 12 ธันวาคม 2557

4. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการเงิน วันที่ 9 มกราคม 2558

 

การปฏิบัติงานด้านการบัญชี

1. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการบัญชี วันที่ 16 ตุลาคม 2557

2. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการบัญชี วันที่ 19 ธันวาคม 2557

3. รายงานผลการดำเนินการ การปฏิบัติงานด้านการบัญชี วันที่ 19 มกราคม 2558

{/xtypo_rounded2}{jcomments on}