Phonenumber

ประกันคุณภาพ(กองคลัง)

ผลและข้อมูลการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Thursday, 18 August 2022 Published on Thursday, 18 August 2022
ผลและข้อมูลการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2564
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบราย -Click-
 • ผลการดำเนินการ -Click-
 • รายงานงบการเงินประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 -Click-

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กค. สธก. รอบ 9 เดือน

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Wednesday, 01 July 2020 Published on Wednesday, 01 July 2020

{xtypo_rounded2}

 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กค. สธก. รอบ 9 เดือน...-click-...

{/xtypo_rounded2}

KPI Template และรายงานแผนและผล รอบ 9 เดือน

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Friday, 07 July 2017 Published on Friday, 07 July 2017
 • KPI_Template ปี 60 กองคลัง รอบ 9 เดือน (ต.ค.59-มิ.ย.60) ...-click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กค. สธก. รอบ 9 เดือน ...-click-

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Friday, 13 March 2020 Published on Friday, 13 March 2020

{xtypo_rounded2}

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ...-click-...

{/xtypo_rounded2}

KPI Template และรายงานแผนและผล รอบ 6 เดือน

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Monday, 24 April 2017 Published on Monday, 24 April 2017
 • KPI Template รอบ 6 เดือน (ต.ค. 59 - มี.ค. 60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...-click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กค. สธก. รอบ 6 เดือน ...-click-

รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. สธก. รอบ 12 เดือน และ KPI_Template ปี 62 กองคลัง รอบ 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62)

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Wednesday, 16 October 2019 Published on Wednesday, 16 October 2019

{xtypo_rounded2}

 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. สธก. รอบ 12 เดือน ...-click-...

 • KPI_Template ปี 62 กองคลัง รอบ 12 เดือน (ต.ค.61-ก.ย.62) ...-click-...

{/xtypo_rounded2}

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Thursday, 20 April 2017 Published on Thursday, 20 April 2017
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-click-
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)-click-

KPI_Template ปี 62 กองคลัง รอบ 9 เดือนและรายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. สธก. รอบ 9 เดือน

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Thursday, 04 July 2019 Published on Thursday, 04 July 2019

{xtypo_rounded2}

 • KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองคลัง รอบ 9 เดือน (ต.ค.61-มิ.ย.62) ...-click-...

 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. สธก. รอบ 9 เดือน ...-click-...

{/xtypo_rounded2}

แผนปฏิบัติราชการ และ KPI Template รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน รายงานแผนและผล รอบ 12 เดือน รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Saturday, 16 July 2016 Published on Saturday, 16 July 2016
 • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-

 • kpi_template ปี 59 กองคลัง รอบ 6 เดือน (ต.ค.58-มี.ค.59) ...-click-
 • kpi_template ปี 59 กองคลัง รอบ 9 เดือน (ต.ค.58-มิ.ย.59)...-click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค. สธก. รอบ 12 เดือน ...-click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กค. สธก. รอบ 6 เดือน ...-click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กค. สธก. รอบ 9 เดือน ...-click-

KPI Template ปี2561, รายงานแผนและผลฯ รอบ 12 เดือน และ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Tuesday, 08 January 2019 Published on Tuesday, 08 January 2019

{xtypo_rounded2} 

 • KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง รอบ 12 เดือน (ต.ค60-ก.ย.61) ...-click-...

 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กค. สธก. รอบ 12 เดือน ...-click-...

 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...-click-...

{/xtypo_rounded2}

KPI Template รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน รายงานแผนและผล รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป
Created on Sunday, 19 July 2015 Published on Sunday, 19 July 2015
 • KPI_Template ปี 58 กองคลัง รอบ 6 เดือน ...-Click-
 • KPI_Template ปี 58 กองคลัง รอบ 9 เดือน...-Click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค. สธก. รอบ 6 เดือน...-Click-
 • รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กค. สธก. รอบ 9 เดือน-Click-