Phonenumber

วิจัยสถาบัน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Parent Category: วิจัยสถาบัน Created on Tuesday, 04 May 2010 Published on Tuesday, 04 May 2010
วิจัยสถาบัน กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 
 ปี 2557
 - เรื่องความคิดเห็นต่อความเครียดในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง [คลิก]
  
 - เรื่องความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ในปี พ.ศ. 2558 ของบุคลากรสายงานสนับสนุน กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง [คลิก]
 
 ปี 2556
 - เรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาองค์กรหลังประเมินกองคลัง [คลิก] ,หน้าปกรูปเล่มวิจัยสถาบัน [คลิก]
 
 
 ปี 2555
 - เรื่องขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  [คลิก]
- เรื่องความคิดเห็นของบุคลากรในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษากองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง [คลิก]
 
ปี 2554
 - เรื่อง บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง [คลิก]
 
 
ปี 2553
 - เรื่อง บรรยากาศองค์กรและประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง [คลิก]
- เรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากร กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  [คลิก]
 
ปี 2552
- เรื่อง บทคัดย่อ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากร กองคลัง  [คลิก]
- เรื่อง ความต้องการพัฒนาตนเอง กองคลัง สำนักงานอธิการบดี[คลิก]