JoomlaTemplates.me by iPage Review

Phonenumber

เรื่อง “การปฏิบัติงานในระบบบัญชี ๓ มิติ เพื่อเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒”

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป Created on Tuesday, 30 June 2020 Published on Tuesday, 30 June 2020
เรื่อง การปฏิบัติงานในระบบบัญชี ๓ มิติ เพื่อเบิกจ่ายเงิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒