JoomlaTemplates.me by iPage Review

Phonenumber

การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป Created on Tuesday, 15 June 2021 Published on Tuesday, 15 June 2021

 

การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12
  • บทนำและขั้นตอนการทำงาน-เงินทุนสำรองจ่าย ...-click-...

  • ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.7 ครั้งที่ 24-63 อนุมัติหลักเกณฑ์บริหารเงินทุนรองจ่าย ...-click-...
     
  • การบัญชีและการควบคุมเงินทดรองราชการ -กระทรวงการคลัง ...-click-...

  • ระเบียบเงินทดรองราชการ ...-click-...

  • ตามพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ...-click-...

  • คู่มือการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12 ...-click-...