JoomlaTemplates.me by iPage Review

Phonenumber

โครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง "แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษ ในระบบบัญชี 3 มิติ"

Parent Category: ข้อมูลทั่วไป Created on Tuesday, 02 May 2023 Published on Tuesday, 02 May 2023
  • การตรวจสอบพัสดุประจำปีข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๑๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น -click-
     
  • คู่มือปฏิบัติงานทางบัญชีเกี่ยวกับ วัสดุคงคลังของโครงการศึกษาภาคพิเศษ ในระบบบัญชี 3 มิติ -click-