วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
Login e-GP ครั้งแรก
วันศุกร์ที่ 01 พฤศจิกายน 2013 เวลา 00:00 น.

 

ด่วน!!! ผู้สมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุใน ระบบ e-gp แล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. โปรดทำการตรวจสอบ อีเมล์ ที่แจ้งไปยังระบบ e-gp เพื่อตรวจสอบการได้รับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
2. ให้ดำเนินการ login ครั้งแรก เพื่อดำเนินการแก้ไขรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน
3. นับแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ให้เริ่มเข้าสู่การดำเนินการในระบบ 3 มิติและ e-gp ระยะที่ 2
4. หน่วยงานใดที่ยังมิได้สมัครผู้ใช้งานระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-gp ขอให้เร่งดำเนินการและจัดส่ง “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใช้งานในระบบ e-gp” พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556  
 

--> คู่มือการ login ครั้งแรก คลิกที่นี่
--> บันทึกข้อความเรื่อง "การได้รับรหัสและการใช้งานระบบ 3 มิติและ e-gp ระยะที่ 2"
 
คลิกที่นี่ 

- กรณีไม่ได้รับ อีเมล์ หรือไม่สามารถการ login ครั้งแรกได้ สามารถติดต่อได้ที่

สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระบบลงทะเบียน -หน่วยงานภาครัฐ    

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 4647, 6956

 

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 10:17 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
(เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการพนักงาน)

     หมายเหตุ ๑. ตาม พรบ.ประกันสังคมกำหนดให้ "ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน" ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กองคลังคาดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประมาณเดือน กันยายน 2555 หรือ ตุลาคม 2555)
                   
๒. หลังจากเกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคมแล้ว การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 
คู่มือลงทะเบียน “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2013 เวลา 19:42 น.

 

คู่มือลงทะเบียน “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)

(ให้ดำเนินการผ่าน internet explorer : ie เท่านั้น)

1. ก่อนใช้งาน ตั้งค่าใช้งาน ie ดังนี้ ..คลิกที่นี่..
2.
คู่มือ สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนของ ม.รามคำแหง ...คลิกที่นี่...

3. ถ้าต้องการพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
...คลิกที่นี่...

กรณีพบปัญหา ในขั้นตอนที่ 1 ไม่พบ ปุ่ม "ลงทะเบียน" หรือ ขั้นตอนที่ 3  พิมพ์แบบแล้วไม่มีรูป ตราครุฑ ให้ตั้งค่าใช้งาน ie ก่อนใช้งาน

ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก

1. คู่มือของกรมบัญชีกลาง
2. www.gprocurement.go.th
3. กลุ่มงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ

หมายเลขโทรศัพท์0-2127-7000 เบอร์โทรภายใน 6777

ตารางการเทียบระดับตำแหน่งบุคลากรสายวิชาการ กับ บุคลากรสายปฏิบัติการ สำหรับประกอบการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในระบบ e-gp ...คลิกที่นี่...

โดยให้หน่วยงานจัดพิมพ์ “แบบแจ้งการลงทะเบียนหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานจัดซื้อภาครัฐเพื่อเข้าใจงานในระบบ e-gp” และจัดส่งพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน ให้กับกองคลังภายในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เพื่อรวมรวมเสนอท่านอธิการบดีลงนาม ก่อนส่งให้กับสำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (สมจ.) กรมบัญชีกลาง เพื่อจัดทำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username และ password) ต่อไป

 

 
ขออนุมัติกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2013 เวลา 11:15 น.

 

ขออนุมัติกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง การจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจากเงิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ ของมหาวิทยาลัยทุกประเภทที่ต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุ

...คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่...

 

 
เอกสารประกอบ เรื่อง แนวทางการประกาศเปิดเผยราคากลางฯ วันที่ 27 ส.ค. 2556
วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2013 เวลา 13:48 น.

 

โครงการเสวนาเรื่อง แนวทางการประกาศเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในระบบ ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์”

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556

วิทยากรผู้บรรยาย

นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ นักบริหารทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย

1. เอกสาร powerpoint
    1.1 ราคากลาง
    1.2 การแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
2. คู่มือ การแสดงบัญชีรับจ่าย
3. คู่มือ แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง (02/08/2556)

link เผยแพร่

 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 35 จาก 38

สถิติ

สมาชิก : 5310
Content : 395
เว็บลิงก์ : 29
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1247975