ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชั้น1 ตึกสำนักงานอธิการบดี

ติดต่อ
ที่อยู่:
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ
10240


ข้อมูล:


ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า E-mail Address สังกัด
น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล 8051 8051 ladaporn@rumail.ru.ac.th หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางวงเดือน พิมพ์สวัสดิ์ 8142 8142 wongduaen.p@rumail.ru.ac.th หัวหน้างานการเงิน
น.ส.สุชาวดี เสืองามเอี่ยม 4047 8160 Suchawadee.s@rumail.ru.ac.th หัวหน้างานธุรการ
นายธนกร เพิ่มพานิช 8109 8109 thanakorn@ru.ac.th หัวหน้างานพัสดุ
น.ส.ขันทอง วงศ์นิล 4029 8290 khunthong2329@gmail.com งานการเงิน
น.ส.จิตตินาถ คลิ้งปาน 4011 8052 kaijungnarak@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.จิราภา อาลี 4044 8290 mu-lan@hotmail.co.th งานการเงิน
น.ส.ชลธิชา งามคง 4010 8052 12345mook@gmail.com งานการเงิน
น.ส.ณัฐสุดา เชาวลิต 4027 - natsuda.c@rumail.ru.ac.th งานการเงิน
น.ส.ดวงพร พิมพ์สวัสดิ์ 4010 8052 daungporn1995@gmail.com งานการเงิน
น.ส.ธนธร วรรณสุข 4041 8290 nue_toon@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.นุชภัทท์ เพ็ญสุข 8447 8133 nuchapat.p@rumail.ru.ac.th งานการเงิน
น.ส.บุษยา ป้อมแสง 4010 8052 bussaya.ay@gmail.com งานการเงิน
น.ส.เบญจวรรณ วรรณวโรทร 8134 8134 Benjawon.w@gmail.com งานการเงิน
น.ส.ประทุม ผลสะอาด 4010 8052 pratum_pao@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.ปิยรัชนี เหลืองอ่อน 4010 8052 hmiw200639@gmail.com งานการเงิน
น.ส.พรพรรณ สิทธิสังข์ 4010 8052 pai.pornphan.pai@gmail.com งานการเงิน
น.ส.พสชนัน นิเวศน์ 4043 8290 aee5959@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.พิสุทธินี อัศวอารีย์ 4042 8290 Pisutthinee_a@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.เมธาภรณ์ ไม้งาม 4010 8052 pla_ru@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.รัตติกาญจน์ เรืองไกล 4010 8052 rattikarn.koi@gmail.com งานการเงิน
น.ส.วันเพ็ญ รักขนาม 4010 8052 saw_rakk@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.ศศิธร โพธิ์ทอง 4030 8290 ppdd693@gmail.com งานการเงิน
น.ส.ศุภณัฐ ศิริปูชกะ 4010 8052 mam.hippo@gmail.com งานการเงิน
น.ส.สุพีชา แย้มแพ 4028 8290 namwhan_kab@hotmail.com งานการเงิน
น.ส.อลินญา แสงใส 4011 8052 Rinny2you@gmail.com งานการเงิน
น.ส.อัจฉริยา นุชแดง 4010 8052 makkyoay@gmail.com งานการเงิน
น.ส.อินอัปสร สุขสวัสดิ์ 8133 8133 nansuksawat@rumail.ru.ac.th งานการเงิน
น.ส.เอกมณี ธรรมจำรัส 4040 8290 genealicegene@gmail.com งานการเงิน
นางบุศรินทร์ ทรัพย์สุพานิช 4032 8290 maw.mawsy@gmail.com งานการเงิน
นางประภากมล หมู่ผึ้ง 4039 8134 Moophung@live.com งานการเงิน
นางพรทิพย์ ตู้ทอง 4026 8133 pornthip_t@ru.ac.th งานการเงิน
นางมณีรัตน์ สุขเพชรพลอย 8290 8290 maneerat@ru.acth งานการเงิน
นางวาสนา ศรีรัตน์ 4038 8290 tanwasana2504@gmail.com งานการเงิน
นางศิริพร ธรรมวรางกูร 4010 8052 12345mook@gmail.com งานการเงิน
นางสุมาลี หวังดี 4031 8290 sumaleewangdee2018@gmail.com งานการเงิน
นางอัมพรพรรณ ชูอรุณ 4033 8290 poopuuki@hotmail.com งานการเงิน
นายชัชนันท์ สงแก้ว 4034 8290 winmct7541@hotmail.com งานการเงิน
นายณัฐพงศ ทวีสุข 4010 8052 nutthapong@rumail.ru.ac.th งานการเงิน
นายปฐมพงศ์ ล่องพริก 4010 8052 punfisru@gmail.com งานการเงิน
นายวิชชา คชนันท์ - 8052 Mr_witcha@hotmail.com งานการเงิน
นายสมิทธิ ทองแก้ว 4036 8290 Samiti1962@gmail.com งานการเงิน
น.ส.กมลวรรณ นาคประทุม 4016 8053 kamolvun.n@rumail.ru.ac.th งานงบประมาณ
น.ส.ชุติกาญจน์ ราชรักษ์ 4020 8053 indy.bowvy@gmail.com งานงบประมาณ
น.ส.ธัญญพัทธ์ ชัยรัฐเรืองกิจ 8032 8053 Dinga_99@hotmail.com งานงบประมาณ
น.ส.บุษยาลักษณ์ บุญเรือง 4022 8053 Busayaluk_fah@hotmail.com งานงบประมาณ
น.ส.ภัทรวดี เสืองามเอี่ยม 4017 8053 pattypooh.pat@gmail.com งานงบประมาณ
น.ส.มณีรัตน์ วิเชียรโชติ 4024 8053 maneerat@hotmail.com งานงบประมาณ
น.ส.มนัสนันท์ ชนากรสุนีย์ 4021 8053 Manussnan@ru.ac.th งานงบประมาณ
น.ส.สุมล เรืองปิยะเสรี 4015 8053 sumol.r@rumail.ru.ac.th งานงบประมาณ
น.ส.เสาวลักษณ์ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ 8110 8110 mamrumam@gmail.com งานงบประมาณ
น.ส.อนิศา กุลบุตร 4013 8053 anisa1619@yahoo.com งานงบประมาณ
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์ 8053 8053 Pear.chan@hotmail.com งานงบประมาณ
นางปราณี ทวีสุข 4018 8053 - งานงบประมาณ
นางอรวรรณ จันทร์ฉาย 4019 8053 GPS.orawan@gmail.com งานงบประมาณ
นายกิติพจน์ มนวรินทรกุล 4128 8053 kitipot.monwarinkun@gmail.com งานงบประมาณ
นายพงศธร ล่องพริก 4014 8053 Pongsathon.l@rumail.ru.ac.th​ งานงบประมาณ
นายพงศ์ภัค ครุฑทอง 8053 8053 ball19982@gmail.com งานงบประมาณ
น.ส.นัทธ์ชนัน สุคันธนนท์ 6743 8160 angepaintge@gmail.com งานธุรการ
น.ส.มาลี พึ่งเจริญ 4046 8160 maleepuencharoen@gmail.com งานธุรการ
น.ส.สุภาวรัตม์ วัฒนสุภาพงศ์ 4045 8160 Wsuphawarat008@gmail.com งานธุรการ
นายจีราณุวัฒน์ เปี่ยมไมตรี 4046 8160 thedear1972@gmail.com งานธุรการ
นายสายันต์ ไวปรีชี 4046 8160 sayanwaipreechee@gmail.com งานธุรการ
น.ส.กรชนก ไกรนรา 4709 8057 prakayrat _012@yahoo.com งานบัญชี
น.ส.เกสกานดา เชาว์ดี 4904 8056 ketkanda.c@rumail.ru.ac.th งานบัญชี
น.ส.จิราภรณ์ จิรนันทสุพงษ์ 9402 8036 jirananthasupong.ji@gmail.com งานบัญชี
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา 4099 8057 tamonwan@ru.ac.th งานบัญชี
น.ส.ยุรวงศ์ พยัคฆ์ 2295 8057 yurawong29@gmail.com งานบัญชี
น.ส.สุวรรณี บุญพันธ์ 4908 8057 suwannee.pu35@gmail.com งานบัญชี
นางชนิดา กาฬภักดี 4903 8056 chanida.k@rumail.ru.ac.th งานบัญชี
นางชลีวรรณ เขนยทอง 4097 8056 Chalewan@ru.ac.th งานบัญชี
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค 4097 8057 biitoeishop60@gmail.com งานบัญชี
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ 8056 8056 wichien.prang@gmail.com งานบัญชี
นางสมบัติ ทองดีเจริญ 8057 8057 Toonsombut2518@gmail.com งานบัญชี
นางสลักจิต ครุฑทอง 8259 8259 salukjit@ru.ac.th งานบัญชี
นางสายชล โตพานิช 4098 8057 saichol.tae@gmail.com งานบัญชี
นายฐิติวัฒน์ คูทิพย์ 4902 8057 jarfah2526@gmail com งานบัญชี
นายศิวดล แสวงลาภ 4098 8057 popzaseed@hotmail.com งานบัญชี
น.ส.บุญรินทร์ นนทแก้ว 8102 8005 boonnon2512@gmail.com งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
น.ส.พรรณิภา ชำนาญเฉียบ 4094 8102 C.pannipa@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
น.ส.ยุพเรศ กลางประพันธ์ 8028 8028 yuparesk@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
น.ส.วัจนี หลานสัน 8102 8102 wudjanee@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
น.ส.สายสุนีย์ มะโนหาญ 4092 8028 saisunee.m@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
น.ส.อนุลักษณ์ จันทร์อิน 4090 8102 anuluck@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
นางบุษบา สุขสวัสดิ์ 4095 8255 s.budsaba@hotmail.com งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 8446 8446 nantasak_sw@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
นายประดิษฐ์ จงเทพ 4093 2084 Pradit.j@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์ 8255 8255 ekachai@rumail.ru.ac.th งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
น.ส.ทิยาภรณ์ บัวมาก 4944 8054 Tiyaporn.b@rumail.ru.ac.th งานพัสดุ
น.ส.ธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ 4938 8054 thamonwan.l@rumail.ru.ac.th งานพัสดุ
น.ส.ธาตรี วิชัยเมือง 4935 8054-5 Bumbum_ru@hotmail.com งานพัสดุ
น.ส.ปาณิศรา อรรถลดาพร 4948 8054-5 panisara.a@rumail.ru.ac.th งานพัสดุ
น.ส.พจน์พิชชา จันทร์ฟู 4945 8054-5 - งานพัสดุ
น.ส.วรันธร ตันติกุล 4953 8054-5 - งานพัสดุ
น.ส.เสาวลักษณ์ อนุชาติ 4947 8054 saowalak@ru.ac.th งานพัสดุ
น.ส.อัจฉรา เลากุลศานต์ 4942 8054-5 atchara.la@rumail.ru.ac.th งานพัสดุ
น.ส.อาพรรณตรี โพธิสาขา 4946 8054-5 mskyky_a@hotmail.com งานพัสดุ
นางฐนัดดา เคนประแดง 9437 8054-5 thanadda27@gmail.com งานพัสดุ
นางศลิษา พุทธิปัญญาภรณ์ 4952 8054-5 - งานพัสดุ
นายณัฐ ธาระสืบ 4949 8054-5 tara_nut@ru.ac.th งานพัสดุ
นายณัฐชัย เลขยันต์ - 5054-5 nattachai.l@rumail.ru.ac.th งานพัสดุ
นายธนศักดิ์ มีธรกิจ 4948 8054 R35m25@gmail.com งานพัสดุ
นายปกรณ์ ธาระสืบ 4933 8054 pakonkook@gmail.com งานพัสดุ
นายภูวดล บัวรอด 4939 8054 9654boi@gmail.com งานพัสดุ
นายศิริชัย นรจีน 4943 8054 Sirichai999@gmail.com งานพัสดุ