ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ปฏิทินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 51 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2008 เวลา 17:23 น.

image เพื่อให้การบริหารเงินงบประมาณปี 2551 และเงินกัน/ขยายเงินกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง อีกทั้งเพื่อให้เกิดวินัยทางการคลัง รวมถึงการตรวจสอบและควบคุมเงินงบประมาณ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานเกี่ยวกับงบประมาณสำหรับประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร กองคลังจึงขอกำหนดแนวปฏิบัติในการบริหารเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยปี 2551

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่