วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ระเบียบการสอบซ่อม PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2008 เวลา 16:35 น.

image ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเปิด

คลิกดูรายละเอียดที่นี่