ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ด่วน!! ฟังการฝึกอบรมผ่านดาวเทียม PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2008 เวลา 17:39 น.

image ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเดินทางของเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ กองคลังจึงจัดให้มีการฝึกอบรมโดยถ่ายถอดสดผ่านดาวเทียมจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกัน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีและการใช้งานระบบสินทรัพย์ถาวรให้กับเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯ