ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติกันเงิน/ขยายเงินกันปี52 PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2008 เวลา 23:58 น.

image ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บันทึกการกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ 2552 เข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ การกันเงิน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีได้อย่างเป็นระบบนั้น กองคลังจึงขอกำหนดแนวปฏิบัติและวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับเงินกัน/ขยายเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีที่ได้บันทึกไว้ในระบบบัญชี 3 มิติ

ดูรายละเอียดที่นี่