ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
กำหนดการการฝึกอบรม PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2008 เวลา 00:16 น.

 image ตามที่มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีจากเกณฑ์เงินสดเป็นการบันทึกบัญชีเกณฑืคงค้างและได้นำระบบ oracle financial (ระบบบัญชี3มิติ) มาใช้เพื่อบันทึกรายการต่างๆ นับแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมานั้น กองคลังจึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติประจำปีงบประมาณ 2552 ณ ห้อง itsc5 และ itsc6 อาคารเวียงคำ ชั้น 2 ในวันที่ 17-21 พ.ย. 2551