วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
จัดส่งใบสำคัญจ่ายเงินอุดหนุน PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2009 เวลา 16:47 น.

กรุณาจัดส่งใบสำคัญจ่าย เงินอุดหนุนต่างๆ โดยด่วนเพราะกองคลังจะจัดเก็บภาษี (5,000 ทุกชุด)
 - ภาษาที่ 2
 - เบี้ยขยัน 51
 - อุดหนุนสื่อการสอนฯ
 - อุดหนุนสื่ออิเล็กทรอนิกส์