ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
จัดส่งสำเนาสัญญายืมเงิน PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2009 เวลา 14:56 น.

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป กองคลัง (งานการเงิน) จะจัดส่งสำเนาสัญญายืมเงินให้หน่วยเงินของ คณะ/สำนัก ดูแลและจัดส่งคืนให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อใช้แนบเรื่อง เพื่อส่งใช้เงินยืมทดลองราชการและคืนเงินสดคงเหลือ ของบุคลากรของท่าน หลังสิ้นเดือนทุกเดือน