วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ประกันคุณภาพ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 10:15 น.

การประกันคุณภาพของกองคลัง