วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 04 สิงหาคม 2010 เวลา 15:36 น.

ภาพกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๕๓