ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ส่งใบสำคัญรับเงินภาษาต่างประเทศ PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 15:13 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

กองคลังขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ส่งใบสำคัญรับเงินอุดหนุนภาษาที่ 2 คืนกองคลังภายในวันที่ 30 พ.ย.53
(ก่อนจ่ายเงิน bonus และ เงินอุดหนุนเบี้ยขยัน)