วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กองคลัง สำนักงานอธิการบดี PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 03 ธันวาคม 2010 เวลา 19:07 น.