ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
แบบฟอร์ม การติดตามการควบคุมภายใน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
image ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามการควบคุมภายใน การติดตามและรายงานผลตามระเบียบ คตง." คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่