วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การตั้งหนี้และทำเช็คจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
 การตั้งหนี้และทำเช็คจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน (โดยขีดค่อมเข้าบัญชี และขีดชื่อผู้ถือ) คลิกดูได้ที่นี่