ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รหัสรายการทางบัญชี 12 segment PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
โครงการได้ทำการสรุปรหัสรายการทางบัญชีทั้ง 12 segment ที่จะใช้ในการทำรายการเบิก-จ่ายในระบบบัญชี 3 มิติฯ คลิกที่นี่