วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
ภาพกิจกรรมการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการฯ กองคลัง วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2012 เวลา 10:43 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 

   

  • ภาพกิจกรรมการประชุมการถ่ายทอดนโยบายและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555  การถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนากองคลัง สำนักงานอธิการบดี สามารถชมได้ที่ facebook กองคลัง