ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 10:17 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
(เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการพนักงาน)

     หมายเหตุ ๑. ตาม พรบ.ประกันสังคมกำหนดให้ "ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน" ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กองคลังคาดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประมาณเดือน กันยายน 2555 หรือ ตุลาคม 2555)
                   
๒. หลังจากเกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคมแล้ว การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด