วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 1 ปี ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2013 เวลา 11:33 น.

 

ก ารบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555

การบริหารเงินงบประมาณและรายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2555 สำหรับงวด 1 ปี ที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
click