วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุทุกหน่วยงาน PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
แจ้งขออนุมัติให้เจ้าหน้าที่พัสดุมาปฏิบัติงานตรวจสอบเอกสารข้อมูลสินทรัพย์ของปี 2547-2548 และการขึ้นทะเบียนสินทรัพย์ปี 2550 รายละเอียดเพิ่มเติม