วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
การบันทึกรายการในกรณีได้รับการยกเว้น PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
แนวทางการบันทึกรายการในระบบ 3 มิติ กรณีได้รับการยกเว้นไม่ต้องบันทึกรายการเข้าระบบจัดซื้ด/จ้างแบบเต็มระบบ คลิกดูได้ที่นี่