วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แนวปฏิบัติการกันเงิน/ขยายเงินกันปี2550 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2007 เวลา 01:57 น.

ตามที่ผู้อำนวยการกองคลังได้มอบหมายให้โครงการฯ 3 มิติ ตรวจสอบรูปแบบและวิธีการกันเงิน/ขยายเงินกัน ของหลักเกณฑ์ที่ใช้เดิมนั้น เห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขรูปแบบหนังสือขออนุมัติกันเงิน/ขยายเงินกัน

 คลิกดูรายละเอียดที่นี่