วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบการดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2020 เวลา 10:03 น.

 

การดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

  • มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 5.1 ครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คลิก
  • บันทึกข้อความ การดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คลิก
  • แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ระบบe-Payment) แบบบุคคลภายนอก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง คลิก
  • แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ระบบe-Payment) แบบบุคลากร คลิก

 

แบบแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ระบบe-Payment)แบบบุคคลภายนอก ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง