ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้หน่วยงานตรวจสอบบัญชีธนาคารที่กองคลังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นของหน่วยงานใด
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2020 เวลา 11:30 น.

 


เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารตามข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามนัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 17/2563 วาระที่ 5.1 กองคลังจึงได้ดำเนินการจำแนกหน่วยงานให้กับบัญชีดังกล่าว โดยพิจารณาจากชื่อบัญชีเป็นหลักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

แต่ทั้งนี้ยังคงมีบัญชีธนาคารที่กองคลังไม่สามารถจำแนกหน่วยงานได้อีกจำนวน 93 บัญชี จึงขอให้ทุกหน่วยงาน/โครงการศึกษาภาคพิเศษตรวจสอบบัญชีธนาคารที่กองคลังไม่สามารถจำแนกได้ว่าเป็นของหน่วยงานใด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ CLICK เพื่อเปิดดูไฟล์ PDF