ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบบัญชี 3 มิติ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2020 เวลา 13:14 น.
งานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  ประจำปี  2563  กองคลัง

ขอให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระบบบัญชี 3 มิติ

เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุและการตัดจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และเพื่อให้ข้อมูลครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้างในระบบบัญชี 3 มิติ มีความถูกต้องสมบูรณ์ เป็นไปตามแนวปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุประจำปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่ง ก.บ.ม.ร. ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมวาระที่ 4.19 ครั้งที่ 20/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นั้น...อ่านต่อ...
- download "แบบสรุปทะเบียนครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"