ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล
แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 15:00 น.

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

01.ตัวอย่างแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
-ตัวอย่าง 1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ และ
-ตัวอย่าง 2 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

02.ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ
-ตัวอย่าง 3.1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ (วัสดุคงเหลือ) ...Click...
-ตัวอย่าง 3.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

03.ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จ
-ตัวอย่าง 4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

04.ตัวอย่างรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
- ตัวอย่าง 6 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของ และ บันทึกการให้ถ้อยคำการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/สูญไป/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

05.ตัวอย่างขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
-ตัวอย่าง 7 ขออนุมัตจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และตัวอย่าง 8 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

06.ตัวอย่างลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 9 ลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ...Click...

07.ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 10 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

08.ตัวอย่างรายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
-ตัวอย่าง 11 รายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด ...Click...