ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบวันพุธที่ 30 กันยายน 2020 เวลา 11:50 น.

คณะผู้บริหารกองคลัง

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า ตำแหน่ง
น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล 8051 8051

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางวงเดือน พิมพ์สวัสดิ์ 8142 8142 หัวหน้างานการเงิน
น.ส.สุชาวดี เสืองามเอี่ยม 4047 8160 หัวหน้างานธุรการ
นายธนกร เพิ่มพานิช 8109 8109 หัวหน้างานพัสดุ

งานการเงิน

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.ขันทอง วงศ์นิล 4029 8290
น.ส.จิตตินาถ คลิ้งปาน 4011 8052
น.ส.จิราภา อาลี 4044 8290
น.ส.ชลธิชา งามคง 4010 8052
น.ส.ณัฐสุดา เชาวลิต 4027 -
น.ส.ดวงพร พิมพ์สวัสดิ์ 4029 8052
น.ส.ธนธร วรรณสุข 4041 8290
น.ส.นุชภัทท์ เพ็ญสุข 8447 8133
น.ส.บุษยา ป้อมแสง 4010 8052
น.ส.เบญจวรรณ วรรณวโรทร 8134 8134
น.ส.ประทุม ผลสะอาด 4010 8052
น.ส.ปิยรัชนี เหลืองอ่อน 4010 8052
น.ส.พรพรรณ สิทธิสังข์ 4129 8052
น.ส.พสชนัน นิเวศน์ 4043 8290
น.ส.พิสุทธินี อัศวอารีย์ 4042 8290
น.ส.เมธาภรณ์ ไม้งาม 4010 8052
น.ส.รัตติกาญจน์ เรืองไกล 4010 8052
น.ส.วันเพ็ญ รักขนาม 4010 8052
น.ส.ศศิธร โพธิ์ทอง 4030 8290
น.ส.ศุภณัฐ ศิริปูชกะ 4129 8052
น.ส.สุพีชา แย้มแพ 4028 8290
น.ส.อลินญา แสงใส 4011 8052
น.ส.อัจฉริยา นุชแดง 4010 8052
น.ส.อินอัปสร สุขสวัสดิ์ 8133 8133
น.ส.เอกมณี ธรรมจำรัส 4040 8290
นางบุศรินทร์ ทรัพย์สุพานิช 4032 8290
นางประภากมล หมู่ผึ้ง 4039 8134
นางพรทิพย์ ตู้ทอง 4026 8133
นางมณีรัตน์ สุขเพชรพลอย 8290 8290
นางวาสนา ศรีรัตน์ 4038 8290
นางศิริพร ธรรมวรางกูร 4010 8052
นางสุมาลี หวังดี 4031 8290
นางอัมพรพรรณ ชูอรุณ 4033 8290
นายชัชนันท์ สงแก้ว 4034 8290
นายณัฐพงศ ทวีสุข 4010 8052
นายปฐมพงศ์ ล่องพริก 4010 8052
นายวิชชา คชนันท์ - 8052
นายสมิทธิ ทองแก้ว 4036 8290

งานงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.กมลวรรณ นาคประทุม 4016 8053
น.ส.ชุติกาญจน์ ราชรักษ์ 4020 8053
น.ส.ธัญญพัทธ์ ชัยรัฐเรืองกิจ 8032 8053
น.ส.บุษยาลักษณ์ บุญเรือง 4022 8053
น.ส.ภัทรวดี เสืองามเอี่ยม 4017 8053
น.ส.มณีรัตน์ วิเชียรโชติ 4024 8053
น.ส.มนัสนันท์ ชนากรสุนีย์ 4021 8053
น.ส.สุมล เรืองปิยะเสรี 4015 8053
น.ส.เสาวลักษณ์ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ 8110 8110
น.ส.อนิศา กุลบุตร 4013 8053
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์ 8053 8053
นางปราณี ทวีสุข 4018 8053
นางอรวรรณ จันทร์ฉาย 4019 8053
นายกิติพจน์ มนวรินทรกุล 4128 8053
นายพงศธร ล่องพริก 4014 8053
นายพงศ์ภัค ครุฑทอง 8053 8053

งานธุรการ

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.นัทธ์ชนัน สุคันธนนท์ 6743 8160
น.ส.มาลี พึ่งเจริญ 4046 8160
น.ส.สุภาวรัตม์ วัฒนสุภาพงศ์ 4045 8160
นายจีราณุวัฒน์ เปี่ยมไมตรี 4046 8160
นายสายันต์ ไวปรีชี 4046 8160

งานบัญชี

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.กรชนก ไกรนรา 4907 8057
น.ส.เกสกานดา เชาว์ดี 4904 8056
น.ส.จิราภรณ์ จิรนันทสุพงษ์ 9402 8036
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา 4099 8057
น.ส.ยุรวงศ์ พยัคฆ์ 4901 8057
น.ส.สุวรรณี บุญพันธ์ 4908 8057
นางชนิดา กาฬภักดี 4903 8056
นางชลีวรรณ เขนยทอง 4097 8056
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค 4097 8057
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ 8056 8056
นางสมบัติ ทองดีเจริญ 8057 8057
นางสลักจิต ครุฑทอง 8259 8259
นางสายชล โตพานิช 4098 8057
นายฐิติวัฒน์ คูทิพย์ 4902 8057
นายศิวดล แสวงลาภ 4098 8057

งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.บุญรินทร์ นนทแก้ว 8102 8005
น.ส.พรรณิภา ชำนาญเฉียบ 4094 8102
น.ส.ยุพเรศ กลางประพันธ์ 8028 8028
น.ส.วัจนี หลานสัน 8102 8102
น.ส.สายสุนีย์ มะโนหาญ 4092 8028
น.ส.อนุลักษณ์ จันทร์อิน 4090 8102
นางบุษบา สุขสวัสดิ์ 4095 8255
นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 8446 8446
นายประดิษฐ์ จงเทพ 4093 2084
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์ 8255 8255

งานพัสดุ

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.ทิยาภรณ์ บัวมาก 4944 8054
น.ส.ธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ 4938 8054
น.ส.ธาตรี วิชัยเมือง 4935 8054-5
น.ส.ปาณิศรา อรรถลดาพร 4948 8054-5
น.ส.พจน์พิชชา จันทร์ฟู 4945 8054-5
น.ส.วรันธร ตันติกุล 4953 8054-5
น.ส.เสาวลักษณ์ อนุชาติ 4947 8054
น.ส.อัจฉรา เลากุลศานต์ 4942 8054-5
น.ส.อาพรรณตรี โพธิสาขา 4946 8054-5
นางฐนัดดา เคนประแดง 4937 8054-5
นางศลิษา พุทธิปัญญาภรณ์ 4952 8054-5
นายณัฐ ธาระสืบ 4949 8054-5
นายณัฐชัย เลขยันต์ - 5054-5
นายธนศักดิ์ มีธรกิจ 4950 8054
นายปกรณ์ ธาระสืบ 4933 8054
นายภูวดล บัวรอด 4939 8054
นายศิริชัย นรจีน 4943 8054