วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 กองคลัง PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 06 มกราคม 2022 เวลา 10:19 น.

 

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

  • แผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...