วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 กองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 03 มกราคม 2023 เวลา 00:00 น.

 

  • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...

  • แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...-click-...