ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
สัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง PDF พิมพ์
วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2007 เวลา 00:35 น.

การสัมมนาประจำปี 2550 ที่จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2550