เมนูนำทาง

โครงการฝึกอบรมแบบออนไลน์ เรื่อง “การรับ การจ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้ปรากฏหรือมีการรับรู้ในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย (เงินบริหารจัดการของหน่วยงาน) ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12”

        1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการนำเงินส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ...คลิก...
        2. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2537 ...คลิก...
        3. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเงิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 ...คลิก...
        4. คู่มือ
            4.1  คู่มือการบันทึกเงินบริหารจัดการหน่วยงานในระบบบัญชี 3 มิติ (Oracle E-Business Suite R12) (ระบบบัญชีเจ้าหนี้ (AP)) ...คลิก...

            4.2 การตรวจสอบรายงานทางการเงิน บัญชีเงินบริหารจัดการหน่วยงาน ในระบบบัญชี 3 มิติ เวอร์ชั่น R12 ...คลิก...

            4.3 คู่มือสําหรับผู้ใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้ (Receivable) การบันทึกรายการเงินบริหารจัดการหน่วยงาน งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง ...คลิก...

            4.4  คู่มือการปฏิบัติงาน การรับ การจ่ายเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน บัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย ที่ไม่ได้ปรากฏหรือมีการรับรู้ ในรายงานการเงินของมหาวิทยาลัย (เงินบริหารจัดการของหน่วยงาน) ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12  ...คลิก...