วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
แบบฟอร์มทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1739
2 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 1380
3 หลักเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแบบฟอร์มเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ เรียนการสอน ระดับปริญญาโทสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 4465
4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 14706
5 แนวทางตรวจสอบพัสดุประจำปี 28706
6 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพนักงานมหาวิทยาลัย 6344
7 แบบฟอร์มการเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระสอน 10698
8 แบบฟอร์มสำรวจสินทรัพย์ ปี 2552 11947
9 แบบประเมิณพนักงาน ระดับ 4,5,6 6873
10 การบริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษ 2335
11 แบบเอกสารการจัดหาพัสดุ 7220
12 แบบฟอร์มส่งค่าตอบแทนรายเดือน 5738
13 แบบรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 13265
14 ใบสำคัญจ่ายคืนและรับรองการจ่าย 11063
15 แบบฟอร์มคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7% 33896
16 แบบฟอร์มขอรับเงิน(ภาษาที่2) 5160
17 แบบฟอร์มตารางคุมครุภัณฑ์ (ตย.) 44300
18 แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 38681
19 แบบฟอร์ม ใบเสนอราคา 210959
20 แบบฟอร์มขออณุญาตตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 13032
21 แบบฟอร์มหนังสือขออนุมัติกันเงิน 17332
22 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้บุคลากรและหน่วยงาน 13849
23 แบบฟอร์มจ่ายตรงให้ซัพพลายเออร์ 13854