ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับกองคลัง
วันพุธที่ 30 กันยายน 2020 เวลา 11:50 น.

คณะผู้บริหารกองคลัง

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า ตำแหน่ง
น.ส.ลดาภรณ์ คงวัฒนากุล 8051 8051

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางวงเดือน พิมพ์สวัสดิ์ 8142 8142 หัวหน้างานการเงิน
น.ส.สุชาวดี เสืองามเอี่ยม 4047 8160 หัวหน้างานธุรการ
นายธนกร เพิ่มพานิช 8109 8109 หัวหน้างานพัสดุ

งานการเงิน

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.ขันทอง วงศ์นิล 4029 8290
น.ส.จิตตินาถ คลิ้งปาน 4011 8052
น.ส.จิราภา อาลี 4044 8290
น.ส.ชลธิชา งามคง 4010 8052
น.ส.ณัฐสุดา เชาวลิต 4027 -
น.ส.ดวงพร พิมพ์สวัสดิ์ 4029 8052
น.ส.ธนธร วรรณสุข 4041 8290
น.ส.นุชภัทท์ เพ็ญสุข 8447 8133
น.ส.บุษยา ป้อมแสง 4010 8052
น.ส.เบญจวรรณ วรรณวโรทร 8134 8134
น.ส.ประทุม ผลสะอาด 4010 8052
น.ส.ปิยรัชนี เหลืองอ่อน 4010 8052
น.ส.พรพรรณ สิทธิสังข์ 4129 8052
น.ส.พสชนัน นิเวศน์ 4043 8290
น.ส.พิสุทธินี อัศวอารีย์ 4042 8290
น.ส.เมธาภรณ์ ไม้งาม 4010 8052
น.ส.รัตติกาญจน์ เรืองไกล 4010 8052
น.ส.วันเพ็ญ รักขนาม 4010 8052
น.ส.ศศิธร โพธิ์ทอง 4030 8290
น.ส.ศุภณัฐ ศิริปูชกะ 4129 8052
น.ส.สุพีชา แย้มแพ 4028 8290
น.ส.อลินญา แสงใส 4011 8052
น.ส.อัจฉริยา นุชแดง 4010 8052
น.ส.อินอัปสร สุขสวัสดิ์ 8133 8133
น.ส.เอกมณี ธรรมจำรัส 4040 8290
นางบุศรินทร์ ทรัพย์สุพานิช 4032 8290
นางประภากมล หมู่ผึ้ง 4039 8134
นางพรทิพย์ ตู้ทอง 4026 8133
นางมณีรัตน์ สุขเพชรพลอย 8290 8290
นางวาสนา ศรีรัตน์ 4038 8290
นางศิริพร ธรรมวรางกูร 4010 8052
นางสุมาลี หวังดี 4031 8290
นางอัมพรพรรณ ชูอรุณ 4033 8290
นายชัชนันท์ สงแก้ว 4034 8290
นายณัฐพงศ ทวีสุข 4010 8052
นายปฐมพงศ์ ล่องพริก 4010 8052
นายวิชชา คชนันท์ - 8052
นายสมิทธิ ทองแก้ว 4036 8290

งานงบประมาณ

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.กมลวรรณ นาคประทุม 4016 8053
น.ส.ชุติกาญจน์ ราชรักษ์ 4020 8053
น.ส.ธัญญพัทธ์ ชัยรัฐเรืองกิจ 8032 8053
น.ส.บุษยาลักษณ์ บุญเรือง 4022 8053
น.ส.ภัทรวดี เสืองามเอี่ยม 4017 8053
น.ส.มณีรัตน์ วิเชียรโชติ 4024 8053
น.ส.มนัสนันท์ ชนากรสุนีย์ 4021 8053
น.ส.สุมล เรืองปิยะเสรี 4015 8053
น.ส.เสาวลักษณ์ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ 8110 8110
น.ส.อนิศา กุลบุตร 4013 8053
น.ส.อุไรวรรณ สุริยธานีวงศ์ 8053 8053
นางปราณี ทวีสุข 4018 8053
นางอรวรรณ จันทร์ฉาย 4019 8053
นายกิติพจน์ มนวรินทรกุล 4128 8053
นายพงศธร ล่องพริก 4014 8053
นายพงศ์ภัค ครุฑทอง 8053 8053

งานธุรการ

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.นัทธ์ชนัน สุคันธนนท์ 6743 8160
น.ส.มาลี พึ่งเจริญ 4046 8160
น.ส.สุภาวรัตม์ วัฒนสุภาพงศ์ 4045 8160
นายจีราณุวัฒน์ เปี่ยมไมตรี 4046 8160
นายสายันต์ ไวปรีชี 4046 8160

งานบัญชี

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.กรชนก ไกรนรา 4907 8057
น.ส.เกสกานดา เชาว์ดี 4904 8056
น.ส.จิราภรณ์ จิรนันทสุพงษ์ 9402 8036
น.ส.ธมลวรรณ ไกรนรา 4099 8057
น.ส.ยุรวงศ์ พยัคฆ์ 4901 8057
น.ส.สุวรรณี บุญพันธ์ 4908 8057
นางชนิดา กาฬภักดี 4903 8056
นางชลีวรรณ เขนยทอง 4097 8056
นางนันท์นภัส กลิ่นนาค 4097 8057
นางวิเชียร สถาพรอมรวุฒิ 8056 8056
นางสมบัติ ทองดีเจริญ 8057 8057
นางสลักจิต ครุฑทอง 8259 8259
นางสายชล โตพานิช 4098 8057
นายฐิติวัฒน์ คูทิพย์ 4902 8057
นายศิวดล แสวงลาภ 4098 8057

งานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานคลัง

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.บุญรินทร์ นนทแก้ว 8102 8005
น.ส.พรรณิภา ชำนาญเฉียบ 4094 8102
น.ส.ยุพเรศ กลางประพันธ์ 8028 8028
น.ส.วัจนี หลานสัน 8102 8102
น.ส.สายสุนีย์ มะโนหาญ 4092 8028
น.ส.อนุลักษณ์ จันทร์อิน 4090 8102
นางบุษบา สุขสวัสดิ์ 4095 8255
นายนันทศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 8446 8446
นายประดิษฐ์ จงเทพ 4093 2084
นายเอกชัย เธียรธีรศานต์ 8255 8255

งานพัสดุ

ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ระบบ IP PHONE (เครื่องดำ) หมายเลขโทรศัพท์ ระบบเก่า
น.ส.ทิยาภรณ์ บัวมาก 4944 8054
น.ส.ธมนวรรณ เลี่ยวเฉลิมวงษ์ 4938 8054
น.ส.ธาตรี วิชัยเมือง 4935 8054-5
น.ส.ปาณิศรา อรรถลดาพร 4948 8054-5
น.ส.พจน์พิชชา จันทร์ฟู 4945 8054-5
น.ส.วรันธร ตันติกุล 4953 8054-5
น.ส.เสาวลักษณ์ อนุชาติ 4947 8054
น.ส.อัจฉรา เลากุลศานต์ 4942 8054-5
น.ส.อาพรรณตรี โพธิสาขา 4946 8054-5
นางฐนัดดา เคนประแดง 4937 8054-5
นางศลิษา พุทธิปัญญาภรณ์ 4952 8054-5
นายณัฐ ธาระสืบ 4949 8054-5
นายณัฐชัย เลขยันต์ - 5054-5
นายธนศักดิ์ มีธรกิจ 4950 8054
นายปกรณ์ ธาระสืบ 4933 8054
นายภูวดล บัวรอด 4939 8054
นายศิริชัย นรจีน 4943 8054
 
แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 15:00 น.

 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

01.ตัวอย่างแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
-ตัวอย่าง 1 เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ และ
-ตัวอย่าง 2 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

02.ตัวอย่างรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ
-ตัวอย่าง 3.1 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ (วัสดุคงเหลือ) ...Click...
-ตัวอย่าง 3.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ ...Click...

03.ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จ
-ตัวอย่าง 4 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

04.ตัวอย่างรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
- ตัวอย่าง 6 รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการของ และ บันทึกการให้ถ้อยคำการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/สูญไป/ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

05.ตัวอย่างขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
-ตัวอย่าง 7 ขออนุมัตจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ และตัวอย่าง 8 แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

06.ตัวอย่างลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 9 ลงนามในประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ...Click...

07.ตัวอย่างประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
-ตัวอย่าง 10 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ...Click...

08.ตัวอย่างรายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
-ตัวอย่าง 11 รายงานผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด ...Click...

 

 
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(กองคลัง) PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2021 เวลา 15:33 น.

 


ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย(กองคลัง)

CLICK เพื่อเปิดดูไฟล์ PDF


 

 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 เวลา 00:00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในนโยบายฉบับนี้

(ก) "แอปพลิเคชัน" หมายความว่า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า RU FINANCE
(ข) "ผู้ควบคุมข้อมูล" หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของแอปพลิเคชัน ตามนโยบายฉบับนี้ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0994000193483 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 2086 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ 0-2310-8000
(ค) "ผู้ประมวลผลข้อมูล" หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
(ง) "ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(ฉ) "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หรือ "Sensitive Data" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(ช) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ท่าน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14:35 น.

 


 

  • อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...Click...


 

 
ประกาศ เรื่องขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 15:53 น.

 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน ... Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 15:18 น.

 


กองคลัง ขอแจ้งเวียนแนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ ตามมติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 มีผลตั้งแต่การสอบซ่อมภาค 1/2559 เป็นต้นไป
...เอกสารแนบ...

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2