ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เกี่ยวกับกองคลัง
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)​ PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2020 เวลา 00:00 น.

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "นโยบาย" บังคับใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ภายในนโยบายฉบับนี้

(ก) "แอปพลิเคชัน" หมายความว่า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า RU FINANCE
(ข) "ผู้ควบคุมข้อมูล" หมายความว่า ผู้ให้บริการหรือเจ้าของแอปพลิเคชัน ตามนโยบายฉบับนี้ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0994000193483 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 2086 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ 0-2310-8000
(ค) "ผู้ประมวลผลข้อมูล" หมายความว่า บุคคลภายนอกซึ่งประมวลข้อมูลเพื่อประโยชน์หรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูล
(ง) "ข้อมูล" หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทำได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
(จ) "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาใดๆ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(ฉ) "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว" หรือ "Sensitive Data" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา หรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ม่านตา หรือลายนิ้วมือ ข้อมูลสหภาพแรงงาน หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ประกาศให้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
(ช) "ผู้ใช้งาน" หมายความว่า ท่าน ผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ ผู้เป็นสมาชิกของแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง PDF พิมพ์
วันเสาร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 14:35 น.

 


 

  • อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ...Click...


 

 
ประกาศ เรื่องขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2020 เวลา 15:53 น.

 

เรื่อง ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน ... Click อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

 
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2017 เวลา 15:18 น.

 


กองคลัง ขอแจ้งเวียนแนวปฎิบัติเกี่ยวกับงานควบคุมการสอบ ตามมติ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 มีผลตั้งแต่การสอบซ่อมภาค 1/2559 เป็นต้นไป
...เอกสารแนบ...

 

 
ปรัชญาปณิธานและวัตถุประสงค์ 2555-2558 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2013 เวลา 16:11 น.

ปรัชญา
 บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน
 กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์
 กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจ
 1. สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงินการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารและการตัดสินใจ
 3. ให้บริการด้านการเงินการคลัง และกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด
 4. บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินการคลัง ให้หน่วยงานมีอิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการ เพื่อให้บรรลุพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic issue)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากการบูรณาการวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการทางการเงิน การคลัง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ (goals)
 เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิถีศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
 เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงินการคลัง ที่ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐาน ผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุดภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่เน้นความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กร โดยนำความรู้จากงานวิจัยสถาบันมาประยุกต์ใช้ รวมทั้งการแสดงถึงความสำนึกในความรับผิดชอบต่อปัญหาสังคม (หลักความรับผิดชอบ)

 
ความเป็นมากองคลัง PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

กองคลังแต่เดิม คือ แผนกการเงิน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยมีที่ทำการอยู่ที่ตึก a.d. 1 หัวหน้ากองกลางคนแรก คือ นายวิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ

การแบ่งงานของกองกลางสมัยนั้น แบ่งออกเป็น 8 แผนก ดังนี้

  • แผนกสารบรรณ
  • แผนกการเจ้าหน้าที่
  • แผนกการเงิน
  • แผนกบัญชี
  • แผนกพัสดุ
  • แผนกอาคารสถานที่
  • แผนกกิจกรรมนักศึกษา
  • แผนกประชาสัมพันธ์

แผนกการเงินมี นางสาวสุดาพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นหัวหน้า, แผนกพัสดุ นายจักรางกูร โชตยาสีหนาท เป็นหัวหน้า, แผนกบัญชี นางสาวสุวรรณา กนกกรรณ์ เป็นหัวหน้า

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

ปรัชญา (philosophy) : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน (will) : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

วิสัยทัศน์ (vision) : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การคลัง เพื่อการบริหารจัดการและการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (mission) ของกองคลังมี 4 ด้าน :

          1.จัดวางระบบบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐให้สอดรับกับระบบบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (gfmis)
          2.จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการบัญชีภาครัฐ ให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ
          3.ให้บริการด้านการเงิน งบประมาณ และพัสดุ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณจากเงินรายได้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
          4.ให้คำปรึกษา แนะนำ การปฏิบัติงานด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้รับบริการอื่นๆ

เป้าประสงค์ (goals) ของกองคลัง :

             1. สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรและประชาคมมีส่วนร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้คุณธรรม ศีลธรรม ค่านิยม วัฒนธรรม เพื่อบูรณาการสู่การสร้างภูมิคุ้มกันสังคมไทย
          2. ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
          3. พัฒนางานวิจัยสถาบันและจัดวางระบบการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร
          4. ระบบบริหารจัดการมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์ (objective) :

          1. เพื่อให้การบริหารจัดการ การเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
          2. เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สอดรับกับนโยบายการปฏิรูประบบการเงิน การคลัง พัสดุ และการบัญชีภาครัฐ และระบบงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (pbb)
          3. เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ความสามารถคู่จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นคงทางอารมณ์ มีภาวะผู้นำ และมีทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
          4. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน งบประมาณ พัสดุ และการบัญชีภาครัฐที่สามารถเชื่อมโยงกับทุกระบบ มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างมีเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง และมีคุณภาพทางการศึกษาที่เอื้อต่อการแข่งขันในระดับสากล

อ่านเพิ่มเติม...
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 2