ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสารทั่วไป
แบบติดตามและผลการดำเนินงานตามแผน PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 10:20 น.

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2555 งบประมาณปี 2555
  • ภาค 2 ประจำปีการศึกษา 2555 งบประมาณปี 2556
ดาวน์โหลดที่นี่

 
เรื่องร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2013 เวลา 14:30 น.

 

เสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 แบ่งตามนี้

1. ด้านกลยุทธ์

2. ด้านปฏิบัติงาน การเรียนการสอน

3. ด้านบุคลากรและธรรมาพิบาล

4. ด้านทรัพยากร  การเงิน - งบประมาณ

5. ด้านทรัพยากร อาคารสถานที่

6. ด้านทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

 
การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 11:30 น.

 

การเตรียมความพร้อมสำหรับใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของกรมบัญชีกลาง

ด้วยกรมบัญชีกลางจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ itsc5 และ 6 อาคารเวียงคำ ชั้น 2 กองคลังขอให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นแรกดังนี้

  1. กรอก "แบบฟอร์มขอรหัสหน่วยงานใช้งานในระบบ e-gp" และจัดส่งมายังกองคลังเพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางจัดทำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านต่อไป
  2. กรอก "แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)" หน่วยงานละ 1 คน และส่งมายังกองคลังภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556

 

 
สรุปวิธีการรายงานและบันทึกข้อมูลคู่สัญญาผ่านระบบ ป.ป.ช PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2013 เวลา 10:50 น.

 

สรุปวิธีการรายงานและบันทึกข้อมูลคู่สัญญาผ่านระบบบันทึกข้อมูลคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐ (ระบบของ ป.ป.ช)

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554

หมายเหตุ สำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp) ของกรมบัญชีกลาง (คนละระบบกัน) ขอให้หน่วยงานดำเนินการในขั้นแรกดังนี้

  1. กรอก "แบบฟอร์มขอรหัสหน่วยงานใช้งานในระบบ e-gp" และจัดส่งมายังกองคลังเพื่อรวบรวมส่งกรมบัญชีกลางจัดทำรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านต่อไป
  2. กรอก "แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-gp)" และส่งมายังกองคลังภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 หน่วยงานละ 1 คน
 

 

 
การโอนเงินค่าถ่ายเอกสารวิชา RAM6003 และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม(ปฐมนิเทศ) PDF พิมพ์
วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2013 เวลา 10:37 น.

 

ตรวจสอบการโอนเงินค่าถ่ายเอกสารวิชา ram6003 และอาหารกลางวันและน้ำดื่ม (ปฐมนิเทศ) เข้าบัญชีสาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิก

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 7