ปณิธาน : กองคลังยึดมั่น ซื่อสัตย์ ร่วมมือบริการ สรรค์สร้างพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสารทั่วไป
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2012 เวลา 16:46 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

     ตามนัยมติ ทปม. วาระที่ 5.11 ครั้งที่ 18/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 ได้อนุมัติแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ รายละเอียดดังนี้

     1. บันทึกข้อความ แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยการครองชีพชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ และ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว พ.ศ.2555
 download
     2. วิธีการคำนวณเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว download
     3. บัญชีแนบท้ายคำสั่งการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว download 
        
โดยทุกโครงการฯ จะต้องบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม (ข้อ 3) เพื่อ
            3.1 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโครงการฯ
            3.2 เสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี
            3.3 จัดส่งให้กับกองการเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำคำสั่งก่อนเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิได้รับต่อไป

 

 
การจ่ายชำระค่าน้ำมัน ประจำเดือน เมษายน 2555 PDF พิมพ์
วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2012 เวลา 13:47 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมันประจำเดือน เมษายน 2555 ตามเอกสารที่แนบ เนื่องจากมีบางหน่วยงานจะต้องชำระเงินค่าน้ำมันบางส่วนคืนให้กับมหาวิทยาลัยเลขที่บัญชี:014-2-92496-8 ประเภท:ออมทรัพย์ สาขา:หัวหมาก และบางหน่วยงานจะต้องจ่ายชำระดอกเบี้ยเนื่องจากชำระเงินค่าน้ำมันล่าช้า หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อคุณลดาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2310 8446

โปรดชำระเงินภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
หากเกิดดอกเบี้ยหน่วยงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

click ที่นี่เพื่อเปิดดูรายละเอียดการจ่ายชำระค่าน้ำมัน

 

 
เอกสารประกอบการการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเรื่อง "การเข้าสู่ประกันสังคมและแนวทางการคิดค่าจ้างแนวใหม่" PDF พิมพ์
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2012 เวลา 11:11 น.

 

การเข้าสู่ประกันสังคมและแนวทางการคิดค่าจ้างแนวใหม่

เอกสารประกอบการการประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยเรื่อง
"การเข้าสู่ประกันสังคมและแนวทางการคิดค่าจ้างแนวใหม่"
วันที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. 

 • ไฟล์นำเสนอ (ppt) click
 • แบบสำรวจทางเลือกการเข้ากองทุนประกันสังคม, กองทุนสวัสดิการและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ click
 • เอกสารหมายเลข 1 click
 • เอกสารหมายเลข 2 click
 • เอกสารหมายเลข 3 click
 • เอกสารหมายเลข 4 click
 • เอกสารหมายเลข 5 click
 • เอกสารหมายเลข 6-8 click
 • เอกสารหมายเลข 9 click
 • ตัวแบบช่วยคำนวณเงินได้ในแต่ละกรณี (excel) click
 • สถานพยาบาลที่เข้าร่วมประกันสังคมปี 2555 click
 • ใบสมัครเข้ากองทุนประกันสังคม click

 

 
การรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 และแนวปฏิบัติ PDF พิมพ์
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 17:36 น.

 

กองคลังขอให้ทุกหน่วยงานรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ได้ที่กองคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป คลิกเพื่ออ่านแนวปฏิบัติ

 

 
เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 2 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2012 เวลา 15:36 น.

 

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

เอกสารประกอบการประชุมเสวนาเครือข่ายงานด้านนโยบายและแผนและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไตรมาสที่ 2 (ส่วนของผู้อำนวยการกองคลัง)

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 6 จาก 7