วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสามมิติ
ขออนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศและบรรยายสรุปเตรียมสอบประมวลความรู้นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 05 เมษายน 2013 เวลา 16:59 น.

 

ขออนุมัติเงินงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการปัจฉิมนิเทศ
และบรรยายสรุปเตรียมสอบประมวลความรู้
นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ
คณะบริหารธุรกิจ

     ตามที่ท่านอธิการบดีได้อนุมัติโครงการปัจฉิมนิเทศและบรรยายสรุปเตรียมสอบประมวลความรู้ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทบริการเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ และท่านอธิการบดีได้มีบัญชาให้ทุกสาขาวิทยบริการฯ ดำเนินการจัดอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวันจัดเลี้ยงให้กับนักศึกษา...อ่านต่อ

 

 
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555 PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2012 เวลา 11:07 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

สรุปสาระสำคัญของ ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2555

     ตามที่สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 16/2555 วาระที่ 5.9 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติ "ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555" โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 และ ก.บ.ม.ร. ในการประชุมครั้งที่ 17/2555 วาระที่ 5.21 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้กำหนดวงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นั้น กองคลังขอสรุปสาระสำคัญของระเบียบและหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายดังกล่าว ดังนี้

  1. อัตราและวิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและเงินค่าการศึกษาของบุตรให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ,ระเบียบกระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง
  2. พนักงานมหาวิทยาลัยมีสิทธิเลือกรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล "ของตนเอง" จากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ก็ได้ โดยไม่กำหนดลำดับการเบิกก่อน-หลัง
  3. เงินสวัสดิการสำหรับบุคคลในครอบครัวได้แก่ "บุตร" และ "คู่สมรส"
  4. หากบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลหรือเงินค่าการศึกษาของบุตรจากหน่วยงานอื่นแล้ว จะไม่สิทธิได้รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้อีก เว้นแต่เบิกเพิ่มเฉพาะส่วนต่างที่ไม่สามารถเบิกจากหน่วยงานอื่นได้ เช่น หากคู่สมรสมีสิทธิประกันสังคม คู่สมรสต้องเบิกจ่ายตามสิทธิประกันสังคมก่อน และเบิกส่วนต่างกับกองทุนสวัสดิการ เฉพาะค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังเท่านั้น (ถ้ามี)
  5. การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวงเงิน 47,500 บาท ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เบิกจ่ายได้ภายในวงเงิน 30,000 บาท
  6. นับแต่ปีงบประมาณ 2557 พนักงานมหาวิทยาลัยทุกคนเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรได้ภายในวงเงิน 30,000 บาทต่อปี ถ้าใน 1 ปีเบิกจ่ายไม่ครบตามวงเงิน ไม่สามารถทบไปใช้ในปีต่อไปได้ (เนื่องจากจัดเก็บเงินเข้ากองทุนลดลงจาก เดิม เฉลี่ยจัดเก็บคนละ 900 บาท/คน/เดือน ลดลงเหลือ 200 บาท/คน/เดือน)

 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 10:17 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
(เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการพนักงาน)

     หมายเหตุ ๑. ตาม พรบ.ประกันสังคมกำหนดให้ "ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน" ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กองคลังคาดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประมาณเดือน กันยายน 2555 หรือ ตุลาคม 2555)
                   
๒. หลังจากเกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคมแล้ว การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 
แนวปฏิบัติในการนับวันเริ่มต้นตามสัญญาซื้อขาย PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:37 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

          แนวปฏิบัติในการนับวันเริ่มต้นตามสัญญาซื้อขาย ตามที่งานงบประมาณ กองคลังได้หารือแนวปฏิบัติในการนับวันเริ่มต้นตามสัญญาซื้อขายเพื่อจะได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 clikc ที่นี่เพื่อเปิดดูเอกสารแนบ 

 

 
ขอความร่วมมือ LogOut ออกจากระบบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 00:00 น.

 

ประกาศ!!!

เนื่องจากในเดือนกันยายนมีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก
ทำให้ระบบบัญชี 3 มิติทำงานได้ช้าลง
เนื่องจากฐานข้อมูลทำงานหนัก
กองคลังจึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
เมื่อเลิกใช้งานระบบหรือพักกลางวันกรุณา logout
และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของระบบ
และหากระบบประมวลผลข้อมูลเป็นเวลานานห้ามใช้วิธีปิดระบบโดยเด็ดขาดเนื่องจาก
อาจจะทำให้ข้อมูลของท่านสูญหายได้

 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 22 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 21 จาก 22