ปรัชญา : บริหารโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล

เข้าสู่ระบบ



จัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
ข่าวสามมิติ
หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2012 เวลา 10:17 น.

 

การตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้ประจำเดือนสิงหาคม 2553

หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่
(เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมและกองทุนสวัสดิการพนักงาน)

     หมายเหตุ ๑. ตาม พรบ.ประกันสังคมกำหนดให้ "ผู้ประกันตนจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล เมื่อส่งเงินสมทบครบ ๓ เดือน" ดังนั้นระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคม พนักงานมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดิมที่มหาวิทยาลัยกำหนด (กองคลังคาดว่าพนักงานมหาวิทยาลัยจะได้รับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลประมาณเดือน กันยายน 2555 หรือ ตุลาคม 2555)
                   
๒. หลังจากเกิดสิทธิ์รักษาพยาบาลกับกองทุนประกันสังคมแล้ว การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการ จากกองทุนสวัสดิการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยกำหนด

 

 
แนวปฏิบัติในการนับวันเริ่มต้นตามสัญญาซื้อขาย PDF พิมพ์
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2012 เวลา 11:37 น.

 

การจ่ายชำระค่าน้ำมัน

          แนวปฏิบัติในการนับวันเริ่มต้นตามสัญญาซื้อขาย ตามที่งานงบประมาณ กองคลังได้หารือแนวปฏิบัติในการนับวันเริ่มต้นตามสัญญาซื้อขายเพื่อจะได้ถือปฏิบัติอย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 clikc ที่นี่เพื่อเปิดดูเอกสารแนบ 

 

 
ขอความร่วมมือ LogOut ออกจากระบบ PDF พิมพ์
วันพุธที่ 07 กันยายน 2011 เวลา 00:00 น.

 

ประกาศ!!!

เนื่องจากในเดือนกันยายนมีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นจำนวนมาก
ทำให้ระบบบัญชี 3 มิติทำงานได้ช้าลง
เนื่องจากฐานข้อมูลทำงานหนัก
กองคลังจึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน
เมื่อเลิกใช้งานระบบหรือพักกลางวันกรุณา logout
และรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของระบบ
และหากระบบประมวลผลข้อมูลเป็นเวลานานห้ามใช้วิธีปิดระบบโดยเด็ดขาดเนื่องจาก
อาจจะทำให้ข้อมูลของท่านสูญหายได้

 

 
การตรวจสอบสถานะเอกสารในระบบบัญชี 3 มิติผ่านเว็บไซด์กองคลัง PDF พิมพ์
วันพุธที่ 07 กรกฏาคม 2010 เวลา 14:18 น.

 
ขณะนี้หน่วยงานและผู้ขาย/ผู้รับจ้างสามารถตรวจสอบสถานะของเอกสารการเบิกจ่ายเงินในระบบบัญชี 3 มิติโดยละเอียดได้ทางเว็บไซด์กองคลัง เมนูโครงการบัญชี 3มิติ หัวข้อติดตามสถานะการเบิกจ่าย หรือ คลิกที่นี่ ส่วนการตรวจสอบสถานะของเอกสารการเบิกจ่ายเงินบุคลากรกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา 
 

 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำนวนวันที่คาดว่าจะได้รับเงิน PDF พิมพ์
วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2010 เวลา 15:15 น.

กองคลังขอชี้แจงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจำนวนวันที่คาดว่าจะได้รับเงิน ดังนี้

เช็คจ่ายออก บัญชีผู้รับเงิน บวกเพิ่ม
จากวันที่จ่าย
หมายเหตุ
tmb tmb +1 วัน สั่งโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย
gsb gsb +1 วัน กองคลังนำเช็คฝาก
tmb gsb +3 วัน กองคลังนำเช็คฝาก
(รอ clearing เช็ค 2 วัน)
gsb tmb +3 วัน สั่งโอนเงินผ่านธนาคารทหารไทย
(รอ clearing เช็ค 2 วัน)
gsb scb +3 วัน สั่งโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
(รอ clearing เช็ค 2 วัน)
tmb
gsb ธนาคารอื่นๆ +5 วัน

สั่งโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
(รอ clearing เช็ค 2 วัน และรอโอนเงินระหว่างธนาคาร 2 วัน)

tmb

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 21 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 21 จาก 21