วิสัยทัศน์ : กองคลังเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนา ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง

เข้าสู่ระบบจัดทำโดย

ป้ายโฆษณา
หนังสือเวียนจัดซื้อฯกรมบัญชีกลาง

หนังสือเวียนด้านจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและกำหนดผลงาน (ที่ กค(กวจ)0405.2/ว521)
1264