งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง พิมพ์
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 10:08 น.

งานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. มติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557
"ต่อบทที่ 3  แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557 (มร.คส 6) "
3. ภาคผนวก แบบฟร์อมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงฯ และแบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (มร.คส 1 - 7) ดูได้จากคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4. คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. แบบฟอร์ม มร.คส 6 , มร.คส 7 (**new**)