มติสภาเห็นชอบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ 2557 พิมพ์
วันพุธที่ 04 มิถุนายน 2014 เวลา 09:56 น.

 

ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน (มร.คส 7 ปรับปรุง) new!!!

  1. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านกลยุทธ์)
  2. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านปฏิบัติงาน :การจัดการเรียนการสอน)
  3. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล : การบริหารบุคลากร , การจัดหาพัสดุ)
  4. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การเงิน - งบประมาณ)
  5. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)
  6. แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน รอบ 6 เดือน (ด้านทรัพยากร : การบริหารจัดการอาคารสถานที่และภัยพิบัติทางธรรมชาติ)