รหัสรายการทางบัญชี 12 segment พิมพ์
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2007 เวลา 07:00 น.
โครงการได้ทำการสรุปรหัสรายการทางบัญชีทั้ง 12 segment ที่จะใช้ในการทำรายการเบิก-จ่ายในระบบบัญชี 3 มิติฯ คลิกที่นี่