โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12 พิมพ์
วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2021 เวลา 12:36 น.

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน
ในระบบบัญชี 3 มิติ รุ่น R12

 

ด้วยกองคลังได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน ในระบบบัญชี ๓ มิติ รุ่น R๑๒” ให้กับบุคลากรของทุกหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินทุนสำรองจ่ายของหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น ๖๑ หน่วยงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ITSC๖ อาคารเวียงคำ ชั้น ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐–๑๖.๓๐ น (เนื้อหาการบรรยายในแต่ละวันเหมือนกัน ให้เข้าหน่วยงานละ 1 วัน เท่านั้น)

1. มติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 4.7 ครั้งที่ 24/2563 วันที่ 26 ต.ค.2563 ...Click...
2. หนังสือเวียนเชิญประชุม ...Click...
3. หนังสือขออนุมัติโครงการฯ ...Click...
4. แบบฟอร์มขอข้อมูลเพิ่มเติมเงินทุนสำรองจ่าย ...Click... ให้ทุกหน่วยงานทำแบบฟอร์มนี้ส่งข้อมูลกลับมาที่ ekachai@rumail.ru.ac.th
5. รายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ...Click...

6. คู่มือ

6.1 คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชีเจ้าหนี้ ...Click...
6.2 คู่มือผู้ใช้งานการกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทุน สำรองจ่ายของหน่วยงาน ...Click...
6.3 คู่มือผู้ใช้งานระบบบัญชีลูกหนี้ ...Click...