ความเป็นมาโครงการ พิมพ์
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2005 เวลา 07:00 น.

ามที่รัฐบาลมีนโยบายให้มหาวิทยาลัยรัฐปรับเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ในปี พ.ศ. 2545 ประกอบกับทบวง มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะพัฒนาต้นแบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์ พึงรับ – พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติขึ้น เพื่อให้มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐที่มีความพร้อมนำต้นแบบ ระบบงานนี้ไปปฏิบัติแทนระบบบัญชีส่วนราชการในปัจจุบัน

หาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเห็นสมควรปรับระบบบัญชีราชการ ซึ่งใช้เกณฑ์เงินสด (cash basic) ไปเป็นบัญชี กองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (accrual basic)เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบบัญชีต้นทุนที่สามารถรายงานค่าใช้จ่าย ต่อหน่วยได้ ในการดำเนินการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการศึกษาวิจัยเตรียมความพร้อมในการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ ตามนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการสัมมนา และฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นแบบระบบงานดังกล่าว

พื่อนำไปกำหนดนโยบายพร้อมทั้งวิเคราะห์สังเคราะห์ระบบงานเดิมและ ระบบงานใหม่ตลอดจนดำเนินการสำรวจ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯให้สามารถนำไปพัฒนาและปรับปรุงระบบการทำงาน ทางด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ ก่อนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับ ระบบงานใหม่

ดยเห็นสมควรให้ทุกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการศึกษาพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ เพื่อจะได้รับทราบ ข้อสรุป ปัญหาและข้อเสนอแนะรายงานต่อทบวงมหาวิทยาลัย